Unia Stowarzyszeń Włosko-Polskich

Unia Stowarzyszeń Włosko-Polskich

Unia Stowarzyszeń Włosko-Polskich

Możliwość komentowania Unia Stowarzyszeń Włosko-Polskich została wyłączona

UAIP – L&’Unione delle Associazioni Italo-Polacche – informacje, program i statut

26 czerwca 2011 r. w Padwie odbyło się spotkanie reprezentantów organizacji polonijnych we Włoszech. Reprezentanci czterech z pięciu działających we Włoszech organizacji, wyrazili wolę utworzenia Unii Stowarzyszeń Włosko-Polskich (UAIP). Podczas spotkania ustalono warunki współpracy i działań nowej organizacji. Za główny cel postawiono zrzeszenie organizacji polsko-włoskich z terenu całego Półwyspu Apenińskiego oraz nawiązanie stałej współpracy z ośrodkami polonijnymi na świecie. Prezesem nowo powstałej Unii Stowarzyszeń Włosko-Polskich został Robert Jan Małecki, prezes Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego w Follonice.

Głównymi zadaniami Unii są przede wszystkim: promowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków we Włoszech, popularyzowanie wiedzy o polskiej kulturze i historii, poprzez współpracę organizacji członkowskich z instytucjami włoskimi i polskimi, które mają ten sam cel działania.

Nadrzędnym celem Unii
jest koordynacja projektów kulturalnych, nastawionych na promowanie kultury, języka i historii polskiej poprzez m.in. rozwój i tworzenie nowych szkół polonijnych, organizowanie koncertów, wystaw, projekcji filmowych, wycieczek, kolonii, obozów językowych.

Siedzibą nowo powstałej organizacji została Padwa, gdzie prężnie, pod kierownictwem dr. Ewy Piacentile, działa Stowarzyszenie Włosko-Polskie AIPP. Stowarzyszenie dr. Ewy Piacentile przyczyniło się w dużej mierze do stworzenia UAIP, stąd wybór Padwy jako siedziby UAIP.

Unia Stowarzyszeń Włosko-Polskich jest prostą (zarejestrowaną) umową współpracy pomiędzy organizacjami – wyjaśnia prezes UAIP Robert Małecki. – Nie ulega wątpliwości, że istnieje potrzeba stworzenia silnej organizacji koordynującej działania lokalnych stowarzyszeń polonijnych we Włoszech. Taki cel stawiał sobie również Związek Polaków we Włoszech. Niestety ograniczenia statutowe oraz brak wewnętrznej organizacji często powodował, iż pozostawał on tylko zapisem na papierze. Unia Stowarzyszeń Włosko-Polskich stawia na tworzenie wspólnych projektów, które realizowane będą przez wszystkie organizacje zrzeszone. UAIP stawia sobie za cel wspieranie zwłaszcza nowo powstałych stowarzyszeń polonijnych we Włoszech, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem naszych organizacji założycielskich – podkreśla Małecki.

Kto może zapisać się do UAIP
Do Unii mogą wstąpić wszystkie organizacje polonijne realizujące podobne do naszych cele i legalnie zarejestrowane we Włoszech. Wniosek o przyjęcie do Unii przez zainteresowane stowarzyszenie zostanie rozpatrzony przez Zarząd UAIP.

PROGRAM UNII
Zarząd Unii organizuje wspólne inicjatywy, wspiera organizacje o mniejszym doświadczeniu, pomaga przy realizacji danego programu i inicjatywy. W skład Zarządu UAIP wchodzą tylko prezesi stowarzyszeń zrzeszonych. Każde stowarzyszenie, niezależnie od liczby posiadanych członków ma w Zarządzie UAIP tylko jednego reprezentanta. Unia nikogo nie zobowiązuje do współpracy ani do przynależności. Zobowiązuje natomiast organizacje zrzeszone do stawiania sobie jako nadrzędny cel działania promocję pozytywnego wizerunku Polski i Polaków.

Na ilustracji: logo Unii

STATUT „UNII STOWARZYSZEŃ WŁOSKO-POLSKICH”

Nazwa, siedziba, czas trwania, cel

Art. 1  W dniu 23 czerwca 2011 r., w Padwie, we Włoszech została utworzona Unia Stowarzyszeń Włosko-Polskich z siedzibą w Padwie na Via Alicorno 3, kod pocztowy 35124. Unia przyjęła skróconą nazwę „UAIP”.

Art. 2  Unia nie prowadzi działalności zarobkowej.

Art. 3  Czas trwania Unii jest nieograniczony.

Art. 4 Członkami Unii są stowarzyszenia oficjalnie zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa włoskiego, które zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę. Każde stowarzyszenie może wystąpić z Unii, składając stosowne oświadczenie pisemne do Rady.

Art.5  Cele działalności Unii
– wspólna reprezentacja stowarzyszeń włosko-polskich; ochrona ich interesów poprzez zapewnienie szerszej podstawy reprezentacji; współpraca z innymi organizacjami we Włoszech i w Polsce;

– informowanie stowarzyszeń członkowskich o działalności prowadzonej przez inne stowarzyszenia;

– organizowanie wspólnych wystąpień wraz z pozostałymi stowarzyszeniami członkowskimi.

– Unia proponuje swoim stowarzyszeniom członkowskim utrzymywanie bliskich stosunków z wszystkimi Polakami we Włoszech, aby zapewnić silne więzy z polskim językiem i polską kulturą.

Art. 6  Unię tworzą stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności zarobkowej oraz zgodnie z postanowieniami ich statutów nie podlegają wpływom politycznym, gospodarczym lub wyznaniowym.

Rada Wykonawcza
Art. 7 W skład Rady Wykonawczej Unii wchodzą przewodniczący stowarzyszeń członkowskich.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, który sprawuje stanowisko przez dwa lata. Może on być ponownie wybrany jednogłośnie, ale nie może sprawować stanowiska dłużej niż cztery lata. Określa on obowiązki pozostałych członków Rady zgodnie z prowadzoną działalnością.

Rada zbiera się na każdy wniosek Przewodniczącego lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenia Rady odbywają się pod kierownictwem Przewodniczącego i są ważne, jeżeli jest na nich obecna większość członków Rady. Wszystkie uchwały podejmowane są większością głosów i są rejestrowane w stosownym rejestrze (dostępnym dla członków stowarzyszeń członkowskich, w tym za pośrednictwem Internetu i innych mediów). Stowarzyszenia mogą się przyłączyć lub odmówić przyłączenia do inicjatyw zaproponowanych przez Unię.

Art. 8 Obowiązki Rady Wykonawczej
A. Planowanie i promowanie działalności statutowej na podstawie wytycznych przyjętych przez stowarzyszenia członkowskie;

B. Ocena wniosków o członkostwo wniesionych przez inne stowarzyszenia. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone w charakterze doradczym.

Art. 9 Przewodniczący reprezentuje Unię, jest rzecznikiem Rady i podjętych przez nią decyzji. W razie przeszkody lub nieobecności jego obowiązki są wykonywane przez Wiceprzewodniczącego.

Art. 10 Posiedzenia odbywają się w siedzibie jednego ze stowarzyszeń członkowskich lub w miejscu wybranym za wspólnym porozumieniem. Posiedzenia mogą się również odbywać w formie wideokonferencji, a decyzje mogą być podejmowane w formie elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji.

Budżet

Art.11 Unia nie ma własnego budżetu, a w przypadku wspólnych inicjatyw fundusze są przekazywane lub przyjmowane przez poszczególne stowarzyszenia w zależności od dostępnych środków lub od przedstawionych przez nie kosztorysów.

Postanowienia końcowe

Art. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem Rada podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, włoskiego kodeksu cywilnego i przepisami prawa dotyczącymi stowarzyszeń.

podobne wpisy

Polish Cultural Institute, New York

Możliwość komentowania Polish Cultural Institute, New York została wyłączona

Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie, Finlandia

Możliwość komentowania Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie, Finlandia została wyłączona

Maki wystąpią w Stroudsburg, PA

Możliwość komentowania Maki wystąpią w Stroudsburg, PA została wyłączona

Bumerang Polski ma 5 lat

Możliwość komentowania Bumerang Polski ma 5 lat została wyłączona

Rynek – magazyn polonijny, Niemcy

Możliwość komentowania Rynek – magazyn polonijny, Niemcy została wyłączona

Portal dla polskiej społeczności Jersey, Wielka Brytania

Możliwość komentowania Portal dla polskiej społeczności Jersey, Wielka Brytania została wyłączona

Copernicus Center w Chicago

Możliwość komentowania Copernicus Center w Chicago została wyłączona

Polonia.net – serwis internetowy

Możliwość komentowania Polonia.net – serwis internetowy została wyłączona

III Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym

Możliwość komentowania III Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym została wyłączona

Polonia w Stambule

Możliwość komentowania Polonia w Stambule została wyłączona

Polonia w Turcji

Możliwość komentowania Polonia w Turcji została wyłączona

Związek Artystów Scen Polskich za Granicą (ZASP za granicą)

Możliwość komentowania Związek Artystów Scen Polskich za Granicą (ZASP za granicą) została wyłączona

Create AccountLog In Your Account