Polonia w Londynie – organizacje polonijne

Polonia w Londynie – organizacje polonijne

Polonia w Londynie – organizacje polonijne

Możliwość komentowania Polonia w Londynie – organizacje polonijne została wyłączona

Organizacje polonijne i polskie miejsca w Londynie, stolicy Anglii. Polonia w Londynie. Uwaga, część informacji obecnie może być nieaktualna

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Informacje o Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie

Instytut Józefa Piłsudskiego jest otwarty w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.30 do 16.30 oraz w każdym innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem. W muzeum instytutu znajduje się zbiór oryginalnych odznak legionowych, medalionów, szereg obrazów, w tym „Marszałek na Kasztance” pędzla Wojciecha Kossaka. Ciekawostką są karykatury Józefa Piłsudskiego autorstwa Zdzisława Czermańskiego. Corocznie muzeum odwiedza kilkaset osób.

Archiwum Dokumentów zawiera ponad 200 kolekcji, w tym cieszącą się dużym zainteresowaniem kolekcję materiałów dotyczących polskiego wywiadu i maszyny szyfrującej Enigma. W Archiwum Fotografii zgromadzono oryginalne zdjęcia związane z osobą Marszałka i historią Legionów.

Zbiorem podstawowym Archiwum Map jest komplet map 1:100 000 terenu Polski w granicach Państwa Polskiego w latach 1918-1939 oraz kolekcja historycznych map Polski od XVI do XVII wieku.

Instytut regularnie organizuje wystawy.

Adres pocztowy:
Instytut Józefa Piłsudskiego
238-246 King Street, London W6 0RF

Adres internetowy: www.pilsudski.org.uk

Londyn Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie Józef Piłsudski
Józef Piłsudski

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK) w Londynie

POSK i Polskie Stowarzyszenie Powiernicze – inforomacje

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny ma za cel promocję i udostępnianie polskiej kultury we wszystkich formach. Służy on całej polskiej społeczności, umożliwiając utrzymanie i rozwój tożsamości narodowej. POSK stara się osiągnąć ten cel przez sprawne zarządzanie, skuteczne użycie swoich funduszy oraz współpracę z innymi organizacjami. Ośrodek został założony przez społeczność polską w Wielkiej Brytanii. Skupia Polaków mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, jest prowadzony przez przedstawicieli starszego i młodego pokolenia.

Celem działalności POSK-u jest pielęgnowanie więzi między Polakami przebywającymi w Wielkiej Brytanii, promocja polskiej kultury i sztuki, oraz rozwój tożsamości narodowej. POSK daje możliwość spotkania się w polskiej atmosferze, nabycia czy wypożyczenia polskich książek i czasopism, obejrzenia polskich filmów, sztuk teatralnych lub kabaretów. Poprzez swoją działalność POSK odgrywa kluczową rolę w polskim życiu kulturalnym w Londynie.

Zarządem Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego zajmuje się Polskie Stowarzyszenie Powiernicze, które powstało w 1956 roku.

Adres: 238-246 King Street, London W6 0RF

www.posk.org

POSK Londyn
Polonia w Londynie: POSK

Polska Macierz Szkolna (PMS)

Informacje na temat działalności Polskiej Macierzy Szkolnej

Polska Macierz Szkolna (PMS) działa na emigracji od 1953 roku, a pierwszym przewodniczącym Rady został gen. Władysław Anders. Jej celem jest utrzymanie łączności między polskimi szkołami sobotnimi i pomoc w zakładaniu nowych. Obecnie służy radą i pomocą blisko stu polskim szkołom przedmiotów ojczystych.

PMS wydaje podręczniki i pomoce szkolne, organizuje konferencje dla nauczycieli i młodzieży poświęcone nauczaniu języka i literatury polskiej. PMS przeprowadza również egzaminy z języka polskiego na poziomie GCSE i GCE „AS” i „A2”. Organizuje konkursy literackie i wiedzy o Polsce, wycieczki międzyszkolne, kursy przygotowawcze dla uczniów. Prowadzi księgarnię w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, gdzie ma siedzibę.

Adres pocztowy:

240 King Street, London W6 0RF

www.polskamacierz.org

Polska Macierz Szkolna PMS Polonia w Londynie
Polonia w Londynie: Polska Macierz Szkolna

Fundacja Pomocy Medycznej – Londyn, Anglia

Informacje o fundacji Medical Aid for Poland Fund

Fundacja Pomocy Medycznej (Medical Aid for Poland Fund) powstała w 1981 roku. Stworzyli ją Polacy mieszkający na emigracji w Wielkiej Brytanii wspomagani przez brytyjskich przyjaciół. Organizowano transporty leków i sprzętu medycznego kupowanego z funduszy uzyskanych dzięki apelom, zbiórkom pieniężnym i darom.

Obecnie fundacja pomaga finansowo placówkom leczenia zbiorowego, w szczególnych przypadkach ogłasza apele o pomoc indywidualnym pacjentom. Rozpatruje prośby otrzymywane z Polski i finansuje zakupy w kraju w miarę dostępnych środków finansowych. Medical Aid for Poland dysponuje również funduszem organizacji charytatywnej Ludwika Wodianikow Polish Children’s Fund, która pomaga chorym dzieciom. W latach 2007-2008 przekazano pomoc do szpitali dziecięcych i indywidualnie małym pacjentom specjalnej troski. Sfinansowano zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, protez, pomp insulinowych i lekarstw. Fundusze na pomoc dorosłym przekazano do szpitali, domów opieki i indywidualnie na zakup leków dla najbardziej potrzebujących.

Fundusze MAPF pochodzą z darów, zapisów testamentowych, z londyńskiego sklepu Fundacji, organizowanych imprez i apeli.

Adres internetowy: http://www.mapf.org.uk

Fundacja Pomocy Medycznej Polonia w Londynie
Polonia w Londynie: Fundacja Pomocy Medycznej, fragment skrinu czołówki strony www

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP)

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP) zostało założone w 1940 roku w Londynie przez grupę inżynierów, którzy po wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Pierwsze Walne Zebranie 7 września 1940 zatwierdziło nazwę stowarzyszenia i uchwaliło statut.

STP nie jest organizacją komercyjną i zysk nie jest celem jej działalności.

Cele działalności stowarzyszenia:
• Skupianie i podtrzymywanie więzi między inżynierami i technikami polskimi i brytyjskimi polskiego pochodzenia, pracującymi w WB.
• Utrzymywanie więzi opartych na zasadach solidarności zawodowej, kulturowej i narodowej, poprzez spotkania towarzyskie, konferencje techniczne, zwiedzanie obiektów przemysłowych i wydawanie materiałów informacyjnych.
• Obrona wspólnych interesów inżynierów i techników polskich w WB i w Europie, dzięki reprezentacji w różnych organizacjach państwowych i europejskich.
• Utrzymywanie więzi z inżynierami i technikami w Polsce, pomoc w wymianie informacji technicznych i ciągła działalność na rzecz nauki i propagowania najnowszych osiągnięć wiedzy, opieka nad stażystami.
• Prowadzenie działalności doradczej w zagadnieniach technicznych, naukowych i ekonomicznych, skierowanej na rynek w Polsce.
• Pomoc potrzebującym członkom, poprzez Fundusz Samopomocy Stowarzyszenia (Sickness and Benevolent Fund).

www.stpuk.org

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii STP
Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO)

The Polish University Abroad – informacje

Polski Uniwersytet za Granicą (PUNO) powstał w roku 1939 w Paryżu, z inicjatywy wybitnego historyka prof. Oskara Haleckiego i przy poparciu rządu francuskiego. Po upadku Francji, przeniesieniu się Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do Wielkiej Brytanii i kolejnych dekretach Prezydenta RP, regulujących podstawy prawne uczelni, PUNO uzyskało w dniu 15 grudnia 1952 r. w Londynie swą obecną nazwę oraz pełne prawa państwowych szkół akademickich.

Obok Wydziału Nauk Humanistycznych działają obecnie w strukturach uczelni: Instytut Kultury Europejskiej IKE-PUNO, Instytut Technologii Komputerowej i Komputerowych Technik Nauczania oraz trzy zakłady: Zakład Badań nad Emigracją Polską w Wielkiej Brytanii, Zakład Współczesnej Kultury Europejskiej i Zakład Psychologii Stosowanej. Szczególną wagą przywiązuje uczelnia do nowo powstałego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Innych oraz dwóch seminariów doktoranckich – humanistycznego i psychologicznego.

PUNO organizuje własne konferencje naukowe, uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i kongresach, a także wydaje i promuje prace naukowe swoich pracowników.

PUNO pragnie wspierać, poprzez zróżnicowane propozycje edukacyjne, młodą emigrację polską w Wielkiej Brytanii, służyć starszej emigracji niepodległościowej, budować akademickie i kulturowe mosty pomiędzy środowiskami krajowymi i polską diasporą poza krajem. Zabiega również o kontakty i współpracę z brytyjskimi instytucjami akademickimi.

Adres pocztowy:
The Polish University Abroad
238-246 King Street, London W6 0RF

The Joseph Conrad Society

Informacje o towarzystwie naukowym o międzynarodowym zasięgu

Celem The Joseph Conrad Society jest prowadzenie i umożliwianie prowadzenia badań spuścizny literackiej pisarza Józefa Conrada Korzeniowskiego i jego życia. Powstało w 1973 roku, początkowo jako niewielka grupka entuzjastów literatury Conrada, z czasem przybrało formę towarzystwa naukowego o międzynarodowym zasięgu. Jako pierwsze stowarzyszenie dedykowane pisarzowi, zaczęło wydawać czasopismo „The Conradian: The Journal of the Joseph Conrad Society”, które ukazuje się dwa razy w roku. Organizuje również międzynarodową, coroczną konferencję, która odbywa się wczesnym latem. Jej stałym punktem jest wręczenie nagrody za esej poświęcony literaturze Conrada. Stowarzyszenie umożliwia nawiązanie kontaktów między badaczami conradowskiej literatury z całego świata.

Stowarzyszenie jest członkiem The Alliance of Literary Societies.

Adres pocztowy:
The Joseph Conrad Society (UK)
c/o The Polish Social and Cultural Association (POSK)
238-246 King Street
London W6 ORF

The Joseph Conrad Society Londyn Anglia
Joseph Conrad

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (ZPPnO)

Informacje o organizacji polskich pisarzy na emigracji, z siedzibą w Londynie

Związek  Pisarzy Polskich na Obczyźnie założony został w Londynie w 1946 roku przez grupę pisarzy polskich przebywających na emigracji. Początkowo skupiał w swym gronie byłych członków Pen-Clubu Polskiego oraz polskich publicystów. Statut głosił m.in., że Związek powstał  „(…) w imię wielkiej tradycji ubiegłego stulecia  wskazującej w dobie przemocy obcej w Ojczyźnie na szczególne obowiązki twórczości polskiej na obczyźnie(…)” oraz „(…) wierny zasadom wolności narodu i człowieka, swobody myśli i słowa pisarza, zajmuje się sprawami twórczości pisarskiej polskiej, krzewieniem jej znajomości wśród rodaków na obczyźnie, zapoznawaniem z nią krajów innych i nawiązywaniem stosunków z ich pisarzami(…)”.

Obecnie siedzibą ZPPnO wciąż jest Londyn. Związek skupia dzisiaj 72. członków tworzących w języku polskim, mieszkających  na kilku kontynentach w wielu krajach świata.

Członkowie ZPPnO prowadzą dyżury w siedzibie Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie.

Adres pocztowy:
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
238-246 Kings Street, London W6 0RF

Polonia w Londynie: The Polish University Abroad

Polski Uniwersytet za Granicą (PUNO) powstał w roku 1939 w Paryżu, z inicjatywy wybitnego historyka prof. Oskara Haleckiego i przy poparciu rządu francuskiego. Po upadku Francji, przeniesieniu się Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do Wielkiej Brytanii i kolejnych dekretach Prezydenta RP, regulujących podstawy prawne uczelni, PUNO uzyskało w dniu 15 grudnia 1952 r. w Londynie swą obecną nazwę oraz pełne prawa państwowych szkół akademickich.

Obok Wydziału Nauk Humanistycznych działają obecnie w strukturach uczelni: Instytut Kultury Europejskiej IKE-PUNO, Instytut Technologii Komputerowej i Komputerowych Technik Nauczania oraz trzy zakłady: Zakład Badań nad Emigracją Polską w Wielkiej Brytanii, Zakład Współczesnej Kultury Europejskiej i Zakład Psychologii Stosowanej. Szczególną wagą przywiązuje uczelnia do nowo powstałego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Innych oraz dwóch seminariów doktoranckich – humanistycznego i psychologicznego.

PUNO organizuje własne konferencje naukowe, uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i kongresach, a także wydaje i promuje prace naukowe swoich pracowników.

PUNO pragnie wspierać, poprzez zróżnicowane propozycje edukacyjne, młodą emigrację polską w Wielkiej Brytanii, służyć starszej emigracji niepodległościowej, budować akademickie i kulturowe mosty pomiędzy środowiskami krajowymi i polską diasporą poza krajem. Zabiega również o kontakty i współpracę z brytyjskimi instytucjami akademickimi.

www.puno.edu.pl

PUNO - Polonia w Londynie
Polonia w Londynie: PUNO

Związek Artystów Scen Polskich za Granicą (ZASP za granicą)

Związek Artystów Scen Polskich za Granicą – ZASP jest jedną z najstarszych organizacji polskich w Wielkiej Brytanii i zarazem jedną z najbardziej zasłużonych instytucji emigracyjnych. ZASP za Granicą wywodzi się ze Związku Artystów Scen Polskich w Kraju.

W Londynie ZASP powołany został w 1942 roku, pod opieką Rządu Polskiego na Emigracji. Skupiał profesjonalnych artystów sceny, których los pozbawił ojczyzny. Członkami ZASPu za Granicą byli wszyscy przebywający poza Polską przedwojenni aktorzy, reżyserzy, muzycy, kompozytorzy, ludzie teatru. Z działalnością ZASPu w Londynie związani byli m.in. Feliks Konarski (Ref Ren), Marian Hemar, Fryderyk Jarosy, Wiktor Budzyński (założyciel Wesołej Lwowskiej Fali), Renata Bogdańska (pseud. Irena Anders), żona Gen. Władysława Andersa.

Miejscem występów artystów ZASPu za Granicą były po wojnie domy kombatanta, ośrodki parafialne, polskie szpitale i ośrodki dla uchodźców, a przede wszystkim scena teatralna w Ognisku Polskim, gdzie Hemar, Ref-Ren i inni wystawiali swoje sztuki i kabarety. Od wielu lat ZASP za Granicą, korzysta ze sceny teatralnej w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie.

Adres pocztowy:
Związek Artystów Scen Polskich za Granicą
POSK, 238-246 King Street, Hammersmith, London W6 0RF

Konfraternia Artystów Polskich w Wielkiej Brytanii

Konfraternia Artystów Polskich w Wielkiej Brytanii została założona przez Ewę i Stanisława Rusieckich w 1976 roku. Organizacja od początku swego istnienia zakładała promowanie młodych polskich talentów artystycznych. Do dziś pod egidą Konfraterni występują polscy muzycy klasyczni oraz śpiewacy.

Organizowane raz w miesiącu w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie środowe „Koncerty przy Kawie” gromadzą spore grono miłośników muzyki zainteresowanych wsparciem początkujących muzyków. Konfraternia poza cyklicznymi wydarzeniami muzycznymi organizuje także dwa razy do roku weekendowe koncerty galowe.

Polonia w Londynie: (c) SuperPolonia.info

Zobacz też:
> Polonia w Nowym Jorku
>

podobne wpisy

Polacy w Islandii

Możliwość komentowania Polacy w Islandii została wyłączona

Wolność prasy i satyra. Wystawa w Armenii

Możliwość komentowania Wolność prasy i satyra. Wystawa w Armenii została wyłączona

Jerzy Gruszka

Możliwość komentowania Jerzy Gruszka została wyłączona

Bumerang Polski ma 5 lat

Możliwość komentowania Bumerang Polski ma 5 lat została wyłączona

Polski humor we włoskim Terni

Możliwość komentowania Polski humor we włoskim Terni została wyłączona

Wybory. Głosowanie Polaków za granicą

Możliwość komentowania Wybory. Głosowanie Polaków za granicą została wyłączona

Greenpoint. Przemiany – polski festiwal w NYC

Możliwość komentowania Greenpoint. Przemiany – polski festiwal w NYC została wyłączona

10-lecie Druch Studio Gallery

Możliwość komentowania 10-lecie Druch Studio Gallery została wyłączona

Polska Szkoła Dokształcająca – Copiague, USA

Możliwość komentowania Polska Szkoła Dokształcająca – Copiague, USA została wyłączona

Polacy w Utah, USA

Możliwość komentowania Polacy w Utah, USA została wyłączona

Chorwacja. Śladami Polaków na Šolcie

Możliwość komentowania Chorwacja. Śladami Polaków na Šolcie została wyłączona

Polonia of Long Island Associates, Inc

Możliwość komentowania Polonia of Long Island Associates, Inc została wyłączona

Create AccountLog In Your Account